صفحه اصلی > درباره صندوق > مدیران صندوق 

 

 

محمد حسین مقیسه
مدیرعامل و عضو موظف هیأت مدیره

 

تلفن: 88550741              فکس:88550740

 

 

 
محمد صادق محمد یاری منوچهر حیدر

مدیر امور حقوقی و قراردادها 

ذیحساب و مدیر امور مالی و اداری

 

 

 

سارا شادبخت 

فرهاد محمد خواه
مدیر برنامه ریزی و سیستم های اطلاعات مدیر خسارت 
 

 


 
   
  نفیسه قربانی
 

معاون مدیریت اعتبارسنجی و صدور ضمانت نامه