صفحه اصلی > درباره صندوق > هیأت مدیره 

 

 

محمد نوری امیری

علی یزدانی

عضو غیر موظف هیأت مدیره معاون وزیر و مدیرعامل سازمان
 

صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و رئیس هیأت مدیره

 


گلنار نصراللهی سید مهدی نیازی
عضو غیر موظف هیات مدیره عضو غیر موظف هیات مدیره

 

 

محمد حسین مقیسه
مدیرعامل و عضو موظف هیات مدیره